Islands of the Andaman Sea

ความสนุกอยู่ที่การได้เห็นว่าเกาะจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จากความเปลี่ยนแปลงของเมฆ, แสงแดด บ้างก็เห็นแสงสะท้อนสีเงินระยิบระยับจากชายหาด มีหมู่บ้านเล็กๆที่แสดงถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น เรียกได้ว่า เกาะบนทะเลอันดามันในประเทศไทยนั้น คือ สวรรค์บนดิน จริงๆ